Reklamacje i zwroty

 1. ZWROTY

 

 1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
 3. a)    w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy;
 4. b)    w przypadku gdy złożone zamówienie dotyczy wielu rzeczy dostarczanych osobno - od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
 5. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować : eMZar Michał Żarkowski, ul.Związkowa 10, 20-148 Lublin, Email: info@rajdlafury.plTelefon: 535 032 420 o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres: : eMZar Michał Żarkowski, ul.Związkowa 10, 20-148 Lublin, Email: info@rajdlafury.plTelefon: 535 032 420). W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy można skorzystać z załączonego formularza (dostępny do pobrania poniżej) – (użycie formularza jest nieobowiązkowe).

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

-        Adresat:  eMZar Michał Żarkowski, ul.Związkowa 10, 20-148 Lublin, Email: info@rajdlafury.plTelefon: 535 032 420

-        Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

-        Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

-        Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

-        Adres konsumenta(-ów)

-        Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

-        Data

                *niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

 1. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania prawa do odstąpienia od umowy (np. wypełniony prawidłowo Formularz odstąpienia od umowy) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.  
 2. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracane są Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez RAJDLAFURY.PL  ), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym RAJDLAFURY.PL  został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. RAJDLAFURY.PL  może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia RAJDLAFURY.PL  dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy rzecz należy odesłać lub przekazać na adres : eMZar Michał Żarkowski,ul.Związkowa 10, 20-148 Lublin, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował RAJDLAFURY.PL  o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli rzecz zostanie odesłana przed upływem terminu 14 dni.
 4. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jeżeli rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą Klient musi ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. (Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 150,00 PLN )
 5. W przypadku zwrotu rzeczy Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 6. Warunkiem niezbędnym do zwrotu towaru jest posiadanie dowodu jego zakupu. Dowodem zakupu są miedzy innymi paragon i faktura VAT.